Archive for Luty, 2013

postheadericon Dzień Otwarty

Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy na Dzień Otwarty we wtorek 26 lutego w godz. od 15:00 do 16:00.
Prosimy dzieci i dorosłych o przyniesienie ze sobą obuwia na zmianę

postheadericon Teatr Guliwer 15.02. – grupy IV i V

Dzieci z grup IV i V wybierają się autokarem do Teatru Guliwer w  15 lutego (piątek). Koszt biletu to 25 zł, prosimy o wpłacanie do nauczycielek grup.

postheadericon Wyjście na przedstawienie – grupy I, II i III

Dzieci z grup I, II i III wybierają się 21 lutego (czwartek) na przedstawienie na podstawie tekstu Marii Kownackiej Kto pokona smoka?!…

Ze względu na konieczność dokonania przedpłaty za bilety pieniądze – 16 zł, prosimy wpłacać do nauczycielek grup do 14 lutego (czwartek).

postheadericon Konkurs plastyczny

Ogłaszamy konkurs prac plastycznych pod tytułem „Mój ulubiony sport zimowy”. Technika i format pracy dowolny. Podpisane imieniem i nazwiskiem dzieci i rodziców prace prosimy składać u nauczycielek grup do 15 marca (piątek). Dla uczestników konkursu przewidziane zostały nagrody.

postheadericon Wakacyjne dyżury wolskich przedszkoli

Przekazujemy informację o tym, które wolskie przedszkola i w jakim terminie pełnią dyżur wakacyjny.

Dyżur wakacyjny wolskich przedszkoli 2013

Zasady dotyczące zapisów:

  1.  Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (ogłoszenie zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów).
  2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym przedszkolu w terminie od 6 do 31 maja 2013 r.
  3. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wydawane są i podpisywane przez dyrektora w macierzystym przedszkolu od 6 do 31 maja 2013 r.
  4. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki wypełnia kartę zgłoszenia i składa do każdej placówki oddzielnie.
  5. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.
  6. Opłata za żywienie jest naliczana wg stawki obowiązującej w przedszkolu pełniącym dyżur (w pierwszym dniu pobytu dziecka na akcji letniej)
  7. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic zobowiązany jest uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w danej placówce dyżurującej, w wysokości ustalonej uchwałą Nr XVII/326/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. z późn. zm. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy.
  8. Dyrektor macierzystego przedszkola umieszcza w karcie zgłoszenia adnotację dotyczącą zwolnienia lub obniżenia opłaty za czas pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
  9. Rodzic dziecka korzystającego z refundacji za posiłki powinien przedstawić dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej.
  10. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

postheadericon Zmiana wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 marca 2013 roku

Od 1 marca 2013 roku zmianie ulega stawka godzinowa opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Do końca lutego 2013 roku wynosi ona 2,81 zł, z dniem 1 marca zostaje podniesiona do kwoty 3,00 zł.

Wynika to z paragrafu 3 ustawy 3 Uchwały Rady  Warszawy nr XVII/326/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. wraz z poprawkami wprowadzonymi uchwałą nr XXIII/463/2011 z 22. września 2011 r., gdzie opłata za pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 13 wynosi 0,1876 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokość tej opłaty jest aktualizowana corocznie od 1. marca zgodnie z wysokością płacy minimalnej obowiązującej w ostatnim dniu lutego danego roku.